Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

 

CEREMONIAŁ  SZKOLNY

Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ            

W PNIEWIE

 

 

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny       w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną                           i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

 

 

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową"

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.


 1. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie

W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

 

 1. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas II GIMNAZJUM wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandaru ) i dwie osoby asystujące.

 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

 3. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).

 4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

-         biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

-         białe rękawiczki.

 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

b)      ślubowanie klas pierwszych,

c)      uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości;

d)      rocznica nadania Szkole imienia Żołnierzy Armii Krajowej – (18 maj każdego roku),

e)      uroczyste zakończenie roku szkolnego.


 1. Chwyty sztandaru:

-         postawa zasadnicza  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką     na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

-         postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak wpostawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

-         postawa "na ramię"  - chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku       do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

-         postawa  prezentuj - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

-         salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

-         salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

 

Komendy: „ na prawo patrz” - pochyla sztandar;

                  "baczność" - bierze sztandar na ramię.

 

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a)          wprowadzenie sztandaru

 

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

 

Poczet sztandarowy

 

sztandar

 

1.

 

proszę o powstanie

 

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

 

przygotowanie do wyjścia

 

Postawa „na ramię”

 

2.

 

"baczność" sztandar wprowadzić 

 

Uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

 

- wprowadzenie   sztandaru

 

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

 

- w postawie "na ramię w marszu"

 

- postawa "prezentuj"

 

3.

 

"do hymnu"

 

 

 

 

 

jak wyżej

 

postawa
zasadnicza

 

postawa "salutowanie w miejscu"

 

4.

 

„po hymnie”

 

 

 

 

 

uczestnicy w postawie
"spocznij"

 

spocznij

 

- postawa "prezentuj"

 

- postawa "spocznij"

 

5.

 

można usiąść

 

 

 

uczestnicy siadają

 

spocznij

 

postawa "spocznij"

 

b)         wyprowadzenie sztandaru

 

1.

 

proszę o powstanie

 

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

 

spocznij

 

postawa "spocznij"

 

2.

 

"baczność" sztandar wyprowadzić

 

uczestnicy w postawie
”zasadniczej”

 

-postawa „zasadnicza”

 

-wyprowadzenie sztandaru

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "na ramię w marszu"

 

3.

 

„spocznij”

 

uczestnicy siadają

 

 

 

 


 1. Ceremoniał przekazania sztandaru.

 

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

 

1.

 

proszę wstać

 

uczestnicy wstają

 

postawa

 

"spocznij"

 

postawa "spocznij"

 

2.

 

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. II ) do przekazania sztandaru- wystąp

 

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

 

postawa
"zasadnicza"

 

-postawa "zasadnicza"

 

postawa "prezentuj"

 

3.

 

"baczność"- sztandar przekazać

 

uczestnicy postawa
”zasadnicza”

 

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie 

 

-chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

 

-przekazuje szarfę potem rękawiczki

 

-następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

 

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

 

-sztandar w postawie "spocznij"

 

4.

 

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

 

uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "spocznij"

 

postawa "prezentuj"

 

postawa "spocznij"

 

5.

 

"baczność"- sztandar wyprowadzić

 

postawa "zasadnicza"

 

 

 

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

 

 

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "na ramię w marszu"

 

6.

 

 

 

 

 

„spocznij”

 

uczestnicy siadają

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

   

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

 

 

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

 

1.

 

Proszę wstać

 

Uczestnicy wstają

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

„baczność” - sztandar wprowadzić

 

Uczestnicy w postawie zasadniczej

 

-wprowadzenie sztandaru,

 

zatrzymanie na ustalonym miejscu

 

 

 

-postawa "na ramię w marszu"

 

-postawa zasadnicza

 

3.

 

"do ślubowania"

 

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

 

 

 

Postawa "zasadnicza"

 

-postawa "prezentuj"

 

-postaw "salutowanie w miejscu"

 

4.

 

"po ślubowaniu"

 

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

 

 

 

Postawa "spocznij"

 

-postawa "prezentuj"

 

-postawa "zasadnicza"

 

5.

 

"baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić

 

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

 

- postawa  „zasadnicza”

 

wyprowadzenie sztandaru

 

 

 

- postawa "zasadnicza"

 

- postawa "na ramię   w marszu"

 

6.

 

spocznij

 

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

 

 

 

 14.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

 

 Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych, w apelu poległych i innych.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZTANDARZE

I ZASADY OBCHODZENIA SIĘ Z NIM

 

Sztandar –  słowo to pochodzi z języka niemieckiego Standarte, od starofrancuskiego estandart – chorągiew.

 

Chorągiew - płat materiału o określonych barwach i godłach, przytwierdzonydo drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społecznej, politycznej, kościelnej, zawodowej itd.; łac. „vexillum”, fr. „drapeau” od „drap” -„materia, sukno”; nm. „die Fahne” od stgnm. „fanon” - „materia płachta”; czes. „korouhev”, ros.„chorugw”; scs. „chorągy”: wyrazy słowiańskie pochodzą od mongolskiego „orongo”,„orunga” - znak, chorągiew.

Od chorągwi pochodzą:

 · Flaga - może być państwowa lub narodowa. Flagi powstawały od przełomu XVIII i XIX wieku; wywodziły się z wcześniejszych chorągwi królewskich            i państwowych, przejmując ich barwy heraldyczne.

· Bandera - flaga państwowa wywieszana na okrętach wojennych oraz statkach handlowych i pasażerskich [bandera wojenna i handlowa].

· Sztandar - nazwa chorągwi będących znakami jednostek wojskowych. W najnowszej praktyce polskiej sztandarem posługują się wyraźnie wyodrębnione grupy ludzkie, tworzone na mocy przyjętych dobrowolnie, lub narzuconych aktów prawnych.

 

Sztandarami mogą posługiwać się partie polityczne, jednostki wojskowe, szkoły.

 

 Płat – najważniejsza część chorągwi, będąca płachtą materii – często podwójnie złożonej – na której przy pomocy rozmaitych technik umieszczano godło      i inne elementy ikonograficzne wynikające z tradycji, aktualnego obyczaju lub przepisów prawa. Płat mocowany był do :

· Drzewca – wykonywanego ze szlachetnego drewna, zakończonego gałą lub pełnoplastycznym przedstawieniem, na przykład orła. Do drzewca przymocowywano wstęgi orderowe, w przypadku gdy właściciel chorągwi lub sztandaru był również posiadaczem jakiegoś orderu.

· Strefy - pasy barwne poziome i pionowe występujące na chorągwiach i flagach. Barwy stref flag wywodzą się z barw pól i godeł heraldycznych umieszczanych na chorągwi.

 Sztandar  - jest symbolem historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki, ale również religijny. Dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne honory.

W momencie przenoszenia w pochodzie żołnierze mu salutują, natomiast osoby cywilne zdejmują nakrycia z głowy. Podczas ceremonii przekazywania sztandaru osoby, które go przejmują, powinny przyklęknąć i ucałować jego skraj. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to ludzie zasłużeni, poświęcający się społecznie, działający na rzecz danej organizacji oraz wyróżniający się postawą etyczną  i osobistą kulturą. Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.

 2. Komplet wyposażenia sztandaru tworzą:

 2.1. Szarfy - dla członków pocztu sztandarowego ;

 Nosi się je z prawego barku do lewego boku, gdzie spięte są rozetą wykonaną z materiału szarfy.

Do transportu sztandaru, dla zachowania jego godności, a także jego długowieczności, niezbędnymi są:

2.2. Poszewka o wymiarach nieco większych od płata wraz z frędzlami, służąca do zabezpieczania haftu przy zwijaniu sztandaru,

2.3. Pokrowiec mieszczący zwinięty sztandar podczas transportu

2.4. Osłona foliowa chroniąca sztandar i pokrowiec przed deszczem.

 

 

 

Opracowanie :

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie

mgr  Krzysztof  Gierek