Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

  Złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziałach Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie należy dokonać do 05.02.2021r.       w  godzinach od 730 – do 1530 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).

  Zgłoszenia dziecka do oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie należy dokonywać od 08.02.2021r. do 26.02.2021r

   w godzinach od 730 – do 1530  w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
    Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w następujących latach:
    dzieci urodzonych w 2018r. - do oddziału 3-letniego
   dzieci urodzonych w 2017r. - do oddziału 4-letniego
   dzieci urodzonych w 2016r. - do oddziału 5-letniego
   dzieci urodzonych w 2015r. - do oddziału 6-letniego
  Do kart zgłoszenia dziecka należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonego kryterium ustawowego oraz kryteriów ustalonych uchwałą           Rady Gminy (druk poniżej).

  Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
     Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
   W przypadku dzieci będących już wychowankami przedszkola prosimy o złożenie wyłącznie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (druk       poniżej).
    W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach pracy szkoły pod nr 29 742-28-82
____________________________________________________________
  Druki do pobrania: (word)
-  Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego;
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022;
   Oświadczenie o korzystaniu z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie;
   Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego;
   Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola;
   Oświadczenie o objęciu wsparciem asystenta rodziny;
   Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata;
   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
-   potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022;


  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu, na podstawie zgłoszenia (deklaracji), przyjmuje się dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, w oparciu o dane    z wydziału ewidencji ludności. Złożenia deklaracji należy dokonać od 01.03.2021r. do 10.03.2021r. w godzinach od 730 – do 1530  w sekretariacie Zespołu      Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
   Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie odbędzie się w okresie od 11.03.2021r. do 18.03.2021r.
  Do klasy I przyjmowane będą dzieci 7 letnie urodzone w 2014r.
  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli     dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Do kart zgłoszenia dziecka należy wówczas dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie    określonego kryterium ustawowego oraz kryteriów ustalonych uchwałą Rady Gminy (druki poniżej).

   Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

  Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka w formie pisemnej w godzinach
   od 730 – do 1530 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
   W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach pracy szkoły pod nr 29 742-28-82
____________________________________________________________
  Druki do pobrania: (word)
  Karta zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2021/2022;
  Karta zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałego poza obwodem szkoły;
  Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego;
  Oświadczenie o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkole (przedszkolu) do której składany jest wniosek;
  Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły;
  Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie innej szkoły podstawowej Prowadzonej przez Gminę Zatory.
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2021/22.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie proszę złożyć w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 19 marca 2021r. w godz. 7.30 – 15.30 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
W przypadku dzieci będących już wychowankami przedszkola nie należy składać ww. oświadczenia.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach 7.30-15.30 pod nr 29 742-28-82.