Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgłoszenia dziecka do oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie należy dokonywać od 02.03.2020r. do 15.03.2020r. w godzinach od 7.30 – do 15.30 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w następujących latach:
-dzieci urodzonych w 2017r. - do oddziału 3-letniego
-dzieci urodzonych w 2016r. - do oddziału 4-letniego
-dzieci urodzonych w 2015r. - do oddziału 5- letniego
-dzieci urodzonych w 2014r. - do oddziału 6-letniego
Do kart zgłoszenia dziecka należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonego kryterium ustawowego oraz kryteriów ustalonych uchwałą Rady Gminy (druk poniżej).

Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku dzieci będących już wychowankami przedszkola prosimy
o złożenie wyłącznie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (druk poniżej).
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach pracy szkoły pod nr 29 742-28-82
____________________________________________________________
Druki do pobrania: (word)
- Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego;
- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021;
Oświadczenie o korzystaniu z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie;
Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego;
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola;
Oświadczenie o objęciu wsparciem asystenta rodziny;
•Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata;
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
- potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021;

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Pniewie odbędzie się w okresie od 02.03.2020r. do 10.03.2020r.
Do klasy I przyjmowane będą dzieci 7 letnie urodzone w 2013r.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu przyjmuje się dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z wydziału ewidencji ludności.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Do kart zgłoszenia dziecka należy wówczas dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonego kryterium ustawowego oraz kryteriów ustalonych uchwałą Rady Gminy (druki poniżej).

Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka w formie pisemnej w godzinach
od 7.30 – do 15.30 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie (gabinet 29).
W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach pracy szkoły pod nr 29 742-28-82
____________________________________________________________
Druki do pobrania: (word)
-Karta zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021;
-Karta zgłoszenia dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem szkoły;
Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego;
Oświadczenie o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkole (przedszkolu) do której składany jest wniosek;
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły;
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie innej szkoły podstawowej Prowadzonej przez Gminę Zatory.
 

INFORMACJA

            Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie informuje, że po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnym Komisja poniżej przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie.

Bardzo prosimy rodziców dzieci znajdujących się na liście o potwierdzenie zapisu dziecka do przedszkola, przesyłając wypełniony druk DEKLARACJI POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA do dnia 30 marca 2020r. na adres: szkolapniewo@o2.pl

INFORMACJA

         Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie informuje, o zakończonej rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie na  roku szkolny 2020/2021. Bardzo prosimy o zapoznanie się  z listą zakwalifikowanych dzieci.Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie informuje, że po przeprowadzonym postępowania rekrutacyjnym Komisja poniżej przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie.